Over ons

India is een land vol tegenstellingen. Het platteland ademt rust en ruimte, terwijl in de steden alles en iedereen in beweging is. Tegelijkertijd zie je chaos, onderdrukking en armoede. Met ruim 1,4 miljard inwoners woont één op de zes mensen wereldwijd in India.

Inmiddels behoort India tot de tien grootste industrielanden, maar de meerderheid van de bevolking merkt nauwelijks iets van de economische groei. Volgens de officiële cijfers leeft 37 % van de Indiërs onder de armoedegrens. Dat zijn 500 miljoen mensen die van minder dan 1 euro per dag moeten rondkomen: onvoorstelbaar. Deze kinderen en volwassenen hebben nauwelijks genoeg te eten, krijgen geen goede gezondheidszorg en kunnen geen fatsoenlijk onderwijs volgen.

Stichting Solidair met India trekt zich het lot van deze kansarmen aan. Door het opzetten en ondersteunen van projecten in zeven verschillende deelstaten, verbeteren we stap voor stap de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van de allerarmsten in India.

Samen met u kunnen we veel doen!

Solidair-met-India-23-web
Solidair-met-India-21
solidair-met-india-watkuntudoen-12

Missie

Met zeer concrete projecten ondersteunen wij kansarme groepen in India ongeacht kaste of religie, op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werk en inkomen.
De kernwaarden van onze stichting komen samen in het woord solidair, waarmee we een gevoel van saamhorigheid en compassie willen uitdrukken. Daarmee gaan we een stap verder dan empathie: naast medeleven zijn we gericht op actie.

Achtergrond

De basis voor het werk van Stichting Solidair met India is gelegd door de norbertijnen van de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. In 1923 trokken de eerste norbertijnen naar India om zich daar met hart en ziel in te zetten voor de kansarmen. Om hun werk te ondersteunen, werd in Nederland de Missieprocuur van de Abdij van Berne opgericht. Sinds 2006 zet de stichting Solidair met India het werk op eigentijdse wijze voort. We doen dat met een zeer betrokken team en waardevolle samenwerkingspartners.

Indiase norbertijnen

In de hulp aan de armen in India spelen kerkelijke organisaties een belangrijke rol. Een bekend voorbeeld zijn de opvanghuizen voor stervenden van de zusters van Moeder Teresa van Calcutta. Maar ook veel andere religieuze zusters en broeders ontwikkelen initiatieven op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk. Zo zetten ook de Indiase norbertijnen zich al jaren in voor kinderen, jongeren, zieken, kwetsbare en achtergestelde groepen, zoals de Dalits (kastelozen) en de Tribals (stammen). Vaak op plekken en in situaties die geen prioriteit hebben van de overheid. Samen met de lokale bevolking zetten deze projecthouders zich in voor verbetering van leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van de allerarmsten in India

Over India

India is niet alleen een land, het is een subcontinent: sommige deelstaten zijn groter dan Duitsland en sommige hebben meer dan honderd miljoen inwoners. Succes valt of staat met drie dingen. Ten eerste: waar wil je helpen? In de stad of op het platteland? En welke problemen wil je lokaal helpen oplossen? Ten tweede: het land is te groot en te complex om zelf je weg te vinden. Onze lokale Indiase projecthouders kennen de regio, de taal en de gebruiken. Als een norbertijn wordt overgeplaatst, wordt deze vervangen. Dat geeft continuiteit op lange termijn. Ten derde: neem de tijd en heb geduld. India is een land van relaties en het kost tijd deze op te bouwen. Ben je taakgedreven in plaats van relatiegedreven? Dan red je het hier niet.

Organisatie

Het bestuur van Stichting Solidair met India bestaat uit:

Antoine Wintels

Voorzitter

Jan Braat

Penningmeester

René Kok

Secretaris

Het kantoor wordt bemenst door:

Anja Bekkers

Directeur

Joke van Zutphen

Steun & toeverlaat

Diverse enthousiaste vrijwilligers

Stichting Solidair met India kan voor advies en begeleiding een beroep doen op experts op medisch, bouwkundig en zakelijk gebied. Zij stellen hun kennis en deskundigheid belangeloos ter beschikking.

Solidair-met-India-34914_Indore_St. Francis College of Nursing_2023.05.30 (11)_cl
solidair-met-india-overons-08 2
solidair-met-india-overons-07

Raad van Advies

Ter ondersteuning van onze activiteiten is er een Raad van Advies opgericht. Deze mensen hebben zich verbonden aan onze Stichting, omdat zij zich kunnen vinden in de doelstellingen en onze werkzaamheden in India een warm hart toedragen.

Vanaf 1980 is Wim Bens werkzaam bij de Coöperatieve Rabobank en vervult sinds 1992 directiefuncties bij diverse lokale banken in Limburg en Brabant, waaronder Bernheze Maasland en Uden Veghel. Van 2012 tot en met 2018 was hij directievoorzitter van Rabobank Tilburg en omstreken. Vanaf 2019 is hij voorzitter van de ZLTO. Naast zijn werk is de heer Bens lid van de Raad van Toezicht van Rabobank Foundation en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rural Fund BV.

Vanaf 1971 werkzaam in het onderwijs achtereenvolgens als lerares Nederlands, adjunct-directeur onderwijsontwikkeling en personeel, rector van het Sint-Janslyceum in Den Bosch en vanaf 2002 directeur van Fontys Lerarenopleidingen in Tilburg. Landelijk actief m.b.t. het opleiden van leraren (bijvoorbeeld voorzitter ADEF: algemeen directeurenoverleg educatieve faculteiten). Daarnaast maatschappelijk betrokken als bestuurder en toezichthouder in organisaties op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld CITO) en cultuureducatie (bijvoorbeeld Cultuur Netwerk Nederland).

Vanaf 1975 werkzaam geweest in het notariaat, waarvan de laatste 23 jaar als notaris in Rosmalen. Familie- en erfrecht was zijn specialiteit. Hij heeft zowel binnen als buiten het notariaat vele bestuursfuncties vervuld. Zo was hij ook actief als bestuurslid en later als voorzitter in de specialistenvereniging EPN (Estate Planners in het Notariaat). Daarnaast was hij veelal bestuurlijk actief op het gebied van onderwijs en kerk.

Partners

In de loop der jaren hebben de activiteiten van Stichting Solidair met India veel mensen geïnspireerd en gemotiveerd. Sommigen werden – vaak na een bezoek aan de projectlocaties – dusdanig gegrepen door de Indiase situatie, dat ze besloten zélf initiatieven te gaan ontplooien. In een aantal gevallen leidde dit tot oprichting van een zelfstandige stichting of fonds:

  • Stichting Medisch Werk Mumbai, opgericht door het artsenechtpaar Carlo en Trees van de Bilt-Uil uit Heeswijk, zet zich in voor medische zorg voor onder andere lepralijders, tuberculose- en aids-patiënten, op meerdere plaatsen in India waar de nood hoog is.
  • Stichting Vrienden van Bandra East (VVBE) sponsort – middels een uitgebreid netwerk van Nederlandse adoptiefouders – de kosten van onderwijs voor vele honderden kinderen, afkomstig uit behoeftige gezinnen.
  • Het Jianderfonds is een bedrijfsfonds van een firma uit de Achterhoek dat structurele steun verschaft aan uiteenlopende ontwikkelingsprojecten, onder meer in het achtergestelde noorden van India.
  • Stichting Opleiding Achterstandsjeugd India zet zich in voor de beroepsopleiding van kansarme jongeren.

Naast deze bevriende organisaties waarmee wij nauwe banden onderhouden, werken we samen met vele stichtingen, fondsen, congregaties, scholen, bedrijven en particulieren die onze projecten een warm hart toedragen.

solidair-met-india-overons-04
solidair-met-india-overons-03
solidair-met-india-overons-02

Beleidsplan

Klik op onderstaande link om het beleidsplan te lezen.

Rapportages

De giften die wij ontvangen worden direct in een van onze projecten gestoken. En daar zijn we trots op. Door middel van rapportages laten we zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Is een project afgerond, dan ontvangen onze donateurs een eindrapportage waarin alle uitgaven worden verantwoord.

Jaarverslag
Het jaarverslag van onze stichting is openbaar. Hier ziet u precies waar de giften die wij binnen krijgen naartoe zijn gegaan. En dat zijn niet zomaar een stel cijfers: de getallen in ons jaarverslag staan voor daadwerkelijke hulp in India!