Skip to main content

Wat hebben we gerealiseerd in 2016

Verslag over onze projecten in 2016

De Stichting Solidair met India is in de navolgende 7 deelstaten actief:

Uttar Pradesh, Jharkand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka en Kerala.

Ook in dit verslagjaar 2016 heeft directeur Joke van Zutphen samen met de projectcoördinator voor heel India fr. Francis Xavier o.praem., tweemaal gedurende ruim vier weken onze projecten geïnspecteerd. Tevens werd met de projecthouders de urgentie van nieuwe projecten besproken en beoordeeld.

Uttar Pradesh

Hulp aan de dorpen in het Hardoi district in Uttar Pradesh, gelegen in het arme noorden van India. Het is een van de meest arme gebieden in India.
De Ursulinenzusters bieden hulp aan 12 dorpen in het Hardoi district met ca. 8.400 inwoners. De bevolking bestaat veelal uit dalits. Het is een plattelandsgebied. De meesten zijn dagloners en sommigen hebben een stukje land om te bewerken. Het analfabetisme in dit district is hoog, 25% van de mannen en 47% van de vrouwen.  De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is groot en er is weinig kennis op het gebied van hygiëne. Ook heerst er veel bijgeloof.

Om de situatie te verbeteren zijn de navolgende activiteiten ontplooid.

Zelfhulpgroepen

Er worden maandelijks bijeenkomsten gehouden voor 15 zelfhulpgroepen, totaal 154 vrouwen. Zij krijgen hierbij begeleiding van sociaal werkers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over hoe zij hun levenssituatie kunnen verbeteren. Maandelijks sparen ze een klein bedrag. Door het gezamenlijk optrekken versterken ze hun positie. Op deze manier kunnen ze bijv. een bankrekening openen. Mocht een van de vrouwen dringend geld nodig hebben, dan kunnen ze tegen een redelijke rente een kleine lening krijgen van de vrouwengroep.

Er worden inkomen genererende activiteiten opgezet zoals het houden van geiten, het houden van kippen, opzetten kleine winkeltjes.

Mandal meetings

Een keer per maand komen vrouwen bijeen en krijgen voorlichting op het gebied van hygiëne, seizoensziektes, gebruik van kruidengeneesmiddelen, moeder- en kindzorg, geboorteplanning, inentingen. Elke bijeenkomst zijn er zo’n 50 vrouwen aanwezig.

Buitenschools onderwijs

Voor kinderen die niet goed op school meekunnen, voor kinderen die de school voortijdig hebben verlaten en arme kinderen die geen begeleiding kunnen betalen, wordt er in 7 dorpen buitenschools onderwijs gegeven.

Elke dag bezoeken zo’n 150-200 kinderen deze vorm van onderwijs. Ze krijgen extra lessen in  lezen, schrijven, rekenen en de oudere kinderen krijgen Engels. Het doel  is om de kinderen op school te houden en als ze de school hebben verlaten, deze weer terug te laten keren naar de lokale gemeenschap.

 Jharkand

Solidair met India ondersteunt verschillende projecten in Jharkand. De hoofdstad is Ranchi. De oppervlakte bedraagt 79.700 km2 en telt 27 miljoen inwoners. De activiteiten vinden plaats in Hansa/Khunti. Onder dit gebied vallen 8 dorpen. De bevolking van deze dorpen bestaat in totaal uit zo’n 15.000 mensen. Het grootste deel van de bevolking behoort tot twee stammen genaamd Munda en Sarna. De rest van de bevolking behoort tot de Hindoe-religie en de christenen. Het multifunctionele gebouw wordt gebruikt voor avond onderwijs en was dringend aan renovatie toe. Dit is gerealiseerd.

De avondopleiding is vooral bedoeld voor de schoolgaande kinderen van Hansa en omliggende dorpen. Er zijn ongeveer 80 studenten die gebruik maken van dit programma. Twee leraren zijn aangesteld om hierbij te helpen. Dit programma is gestart met het idee dat ze thuis niet in staat zijn om te studeren of huiswerk te maken, omdat de huiselijke omstandigheden zich daarvoor niet lenen door slechte huisvesting en geen elektriciteit.

In Hansa is een medische post ingericht. Veel mensen in Hansa profiteren van dit succesvolle programma dat in 2011 is gestart. Gedurende het hele jaar 2016 waren er diverse medische kampen en werden er bewustwordingsbijeenkomsten gehouden, waarbij de focus vooral lag op kinderen en vrouwen. Door middel van deze medische bijeenkomsten werden er aan 800 kinderen op  4 verschillende scholen medicijnen verstrekt ter voorkoming van malaria. Vanwege de duidelijke noodzaak van dit gezondheidsprogramma, dat door de mensen buitengewoon wordt gewaardeerd, zijn er 2 aparte ruimtes beschikbaar gesteld. Duizenden mensen zijn reeds op deze medische post in het dorp behandeld.

Dat dit project een positieve verandering teweegbrengt bij de mensen is duidelijk zichtbaar: men begint zich bewust te worden van zijn eigen gezondheid en hoe men het lichaam ook gezond kan houden. Steeds meer mensen maken gebruik van de medische post als zij problemen hebben met hun gezondheid, in plaats van naar een malafide genezer te gaan. Medicijnen worden verstrekt tegen een prijs die men er voor kan betalen en voor hen die helemaal geen geld te besteden hebben, is medische hulp gratis.

 Madhya Pradesh

De bouw van een verblijf voor leraressen St, Norbertschool in Keolari. De school  is gestart in 2008 met 50 studenten en heeft nu ruim 600 studenten  Lokaal zijn geen gekwalificeerde stafleden beschikbaar en moeten die dus van verder weg gelegen plaatsen gehaald worden. Goed gekwalificeerd personeel is moeilijk te bewegen om in een afgelegen plaats als Keolari te komen onderwijzen. Een woonverblijf voor de leraren is dringen noodzakelijk om ze voor het onderwijs in Keolari te krijgen en te behouden voor het onderwijs aan de lokale kinderen.

De Abt Baetenschool in Jabalpur is in de opbouwfase een aantal jaren ondersteund om de salarissen en schoolmaterialen  te bekostigen. De school telt bijna 600 leerlingen. De laatste bijdrage is gedaan in 2016. De school is vanaf 2017 volledig in staat om deze kosten zelf te betalen.

Maharashtra

In Mumbai  zijn in 2016 twee nieuwe projecten gestart. In de sloppenwijken van Mumbai wonen ca. 1,5 miljoen mensen. De levensomstandigheden zijn zeer slecht. Het is schrijnend om te zien hoe ze leven. De straatjes zijn zeer smal, open rioleringen en het is zeer benauwd. Duizenden mensen wonen er opeengepakt. Hele gezinnen leven in 1 kamer. Er wordt gekookt, geslapen en geleefd.

Er wordt hulp geboden aan 65 kinderen uit de sloppenwijken.

Voor de kinderen is er buitenschoolse opvang. Door slechte huisvesting zijn ze niet in staat om thuis huiswerk te maken. De ouders zijn meestal dagloners en niet zeker van inkomsten. Er zijn 65 kinderen geselecteerd, die onder de meest moeilijke omstandigheden leven. Om hen een betere toekomst te geven willen we ze graag helpen door middel van het volgen van onderwijs en een dagelijkse maaltijd. De meest arme kinderen en vooral meisjes willen we zo een kans geven.

Het tweede project bestaat uit de hulp aan ouderen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De sociale werkers bezoeken de ouderen, geven sociale begeleiding, bieden medische hulp en verstrekken voedselpakketten. Het probleem is enorm. Er zijn 50 ouderen geselecteerd die het meest dringend hulp nodig hebben.

Tamil Nadu

Bouw van een school in Kuruvikulam, inhoudende 5 klaslokalen, toiletten en stafkamer is afgerond. De school ligt in een gebied waarvan de bevolking vooral uit Dalits bestaat. Het gebied behelst 12 dorpen, waar geen goede school aanwezig is. Door de bouw van deze school kunnen kinderen uit de omliggende dorpen gebruik maken van goed onderwijs. Er is veel vraag naar. De school telt op dit moment 160 leerlingen. Om aan de vraag te voldoen en onderwijs te kunnen bieden aan de hogere klassen zal de school uitgebreid moeten worden.

Bouw van 7 extra klaslokalen van de English medium school in Thiruvettriyur. De school telt op dit moment ruim 400 kinderen. Gezien de groei van het aantal leerlingen en om onderwijs te kunnen bieden tot en met de 12de standaard zal in de toekomst uitbreiding met nog meer klaslokalen nodig zijn.

Karnataka

NR Pura.

In NR Pura bestaat veel armoede en kinderen maken de middelbare school zelden af. De sociale en politieke macht ligt bij de hogere kasten. In deze onderontwikkelde omgeving, waar armoede, alcoholisme, werkloosheid etc. aan de orde van de dag zijn, trekken vrouwen veelal aan het kortste eind. Er zijn zelfhulpgroepen voor vrouwen opgericht. De doelstelling is de duurzame ontwikkeling van arme rurale vrouwen. Specifiek gaat het hierbij om landbewerkers die geen eigen land bezitten en om kleine grondbezitters. Belangrijke aspecten zijn dat de vrouwen bewust worden van hun eigen situatie en zich ervan bewust worden om zelf betere levensomstandigheden na te streven. Uitwisseling tussen vrouwen onderling en het samen discussiëren over en werken aan oplossingen van hun problemen.

Om financieel onafhankelijk te worden, worden er trainingen gegevens, zoals naailessen, kweken van paddenstoelen, zeep maken, tassen maken, computertraining, rubber tappen, kruidengeneesmiddelen maken.

Er worden maandelijks bijeenkomsten gehouden voor zo’n 275 zelfhulpgroepen. Zij krijgen hierbij begeleiding van sociaal werkers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over hoe zij hun levenssituatie kunnen verbeteren. Maandelijks sparen ze een klein bedrag. Door het gezamenlijk optrekken versterken ze hun positie. Op deze manier kunnen ze bijv. een bankrekening openen. Mocht een van de vrouwen dringend geld nodig hebben, dan kunnen ze tegen een redelijke rente een kleine lening krijgen van de vrouwengroep.

 Gulbarga

De Indiase congregatie van de Sacred Hearts Brothers is werkzaam in Gulbarga Jewargi en omliggende dorpen. Gulbarga Jewargi  ligt in het uiterste noorden van de deelstaat Karnataka. Het betreft een zeer arme, achtergebleven regio. De tribale bevolking(stammen)  behoort tot de meest achtergestelde groepen. Veel mensen zijn werkzaam als seizoensarbeider/dagloner op de landbouwbedrijven van grootgrondbezitters. De Sacred Heart Brothers zetten zich in voor de ontwikkeling van de gemeenschap door middel van onderwijs en medische en sociale projecten. Het analfabetisme onder de lagere kasten is 60%. Veel kinderen van arme ouders en weeskinderen verlaten voortijdig de school en gaan aan het werk in kleine winkeltjes of in de landbouw.

Om deze streek op sociaal, economisch en educatief gebied te ontwikkelen is er o.a. een school gebouwd, alsmede een internaat voor jongens en een internaat voor meisjes, Veel van deze kinderen hebben slechts enkele jaren onderwijs gehad of in het geheel niet, omdat zij als kindarbeider moesten werken. De school richt zich met name ook op meisjes, omdat het in de dorpen gebruikelijk is dat meisjes van jongs af aan met huishoudelijke taken en arbeid worden belast. Vaak worden ze al op zeer jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt.

In 2005 is de school gestart en telt nu 575 leerlingen. 110 kinderen uit zeer arme gezinnen betalen geen schoolgeld omdat ze dit gewoonweg niet kunnen betalen. De ouders worden 2x per jaar uitgenodigd om de resultaten van de leerlingen te bespreken, maar ook om het belang van onderwijs te bespreken, zodat kinderen niet voortijdig van school gehaald worden om als kindarbeider aan het werk te gaan. Op de campus van de school zijn 2 internaten gevestigd, waar 145 jongens en 78 meisjes verblijven. De kinderen komen veelal uit eenoudergezinnen of probleemgezinnen.

Kerala

In het Wayanad districht hebben de Norbertijnen van Mananthavady initiatieven genomen om de in stammen levende Adivasi te ondersteunen. Zij behoren tot de meest achtergestelde bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheid en inkomen. Hiervoor is Sneha Norbertine Charitable Trust opgericht. Door middel van onderwijs en bewustwordingsprogramma’s op dorpsniveau richten zij zich op de zelfbeschikking en zelfredzaamheid van de mensen. Zij ondernemen ook verschillende ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op verbetering van de levensomstandigheden en het welzijn van de armen en de gemarginaliseerden, ongeacht kaste, kleur, ras of religie.

Er is een crèche opgericht, zodat de kinderen een veilige plek hebben en de ouders in staat zijn om te werken. Er zijn toiletten gebouwd, een geitenboerderij opgericht, waterputten geslagen, schoolmaterialen voor kinderen en een plantenkwekerij opgezet.

 Tot slot

Dit is slechts een greep uit de ruim 100 grote en kleine projecten die jaarlijks ondersteund worden. De projecten zijn onder te verdelen in eenmalige en meerjarige projecten.

Eenmalige projecten zijn voornamelijk bouwen van scholen, huisjes, aanleg waterpompen, opstarten van inkomens genererende projecten.

Een aantal projecten hebben steun nodig voor meerdere jaren. Dit betreft o.a. scholen die nog in opbouw zijn. In de beginfase is het nog niet mogelijk om de kosten voor leraren, personeel en schoolmaterialen geheel uit de schoolfees te betalen. Deze projecten worden voor een langere periode ondersteund en geleidelijk afgebouwd.

Door middel van voortgangsrapportages laten we zien hoe de projecten zich ontwikkelen. Is een project afgerond dan ontvangen onze sponsoren een eindrapportage waarin alle uitgaven worden verantwoord.

Middels fondswerving proberen wij al onze projecten te realiseren.  Op  deze website vindt u onder meer informatie over alle projecten en een verantwoording over het gevoerde beleid. Zonder hulp van particulieren en organisaties is het onmogelijk om onze projecten te realiseren. Solidair met India probeert de betrokkenheid bij het werk van de Norbertijnen in India levend te houden door middel van nieuwsbrieven, contactdagen en persoonlijke voorlichting.

Dankzij uw steun hebben we al vele grote en kleine projecten kunnen realiseren. Waarvoor onze hartelijke dank. Ook voor de komende jaren zal de steun nog hard nodig zijn. Daar waar de steden zich ontwikkelen, blijft het platteland nog ver achter. Er is nog veel te doen.

Ook voor de komende jaren hopen wij op uw steun te mogen rekenen.