Partners

In de loop der jaren hebben de activiteiten van Stichting Solidair met India veel mensen geïnspireerd en gemotiveerd. Sommigen werden – vaak na een bezoek aan de projectlocaties – dusdanig gegrepen door de Indiase situatie dat ze besloten zélf initiatieven te gaan ontplooien. In een aantal gevallen leidde dit tot oprichting van een zelfstandige stichting of fonds:
  • Stichting Medisch Werk Mumbai”, opgericht door het artsenechtpaar Carlo en Trees van de Bilt-Uil uit Heeswijk, zet zich in voor medische zorg voor onder andere lepralijders, tuberculose- en aids-patiënten, op meerdere plaatsen in India waar de nood hoog is.
  • Stichting Vrienden van Bandra East” (VVBE) sponsort – middels een uitgebreid netwerk van Nederlandse adoptiefouders – de kosten van onderwijs voor vele honderden kinderen, afkomstig uit behoeftige gezinnen.
  • Het ‘Jianderfonds’ is een bedrijfsfonds van een firma uit de Achterhoek dat structurele steun verschaft aan uiteenlopende ontwikkelingsprojecten, onder meer in het achtergestelde noorden van India.
  • Onder het motto de bron moet blijven stromen verschaft “Stichting Solidair met Jamtara” financiële steun aan de Norbertijner Abdij van Jamtara. De opbrengsten worden besteed aan het onderhoud van de gebouwen, pensioenvoorzieningen en een fonds voor ziektekosten voor de ouderen. Verder worden er activiteiten ontplooid die er op gericht zijn de abdij van Jamtara binnen enkele jaren in financieel opzicht ‘selfsupporting’ te maken. In de directe omgeving van de abdij sponsort de stichting kleinschalige ontwikkelingsprojecten ter verbetering van de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking.
  • Stichting Opleiding Achterstandsjeugd India” zet zich in voor de beroepsopleiding van kansarme jongeren.

Naast deze bevriende organisaties waarmee wij nauwe banden onderhouden, telt ons adressenbestand vele stichtingen, fondsen, congregaties en honderden particulieren – waaronder ook scholen en bedrijven – waarop wij een beroep kunnen doen.